Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. close

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY(ďalej len ako „Obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto Obchodných podmienok označuje Tiserger, s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 50 557 670, DIČ: 2120378425, email: obchod@cestovatelskyshop.sk (ďalej len ako „Predávajúci“).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej Predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky berie Kupujúci na vedomie tieto Obchodné podmienky.Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


I. Objednávka

 1. Kupujúci objednáva tovar Predávajúceho prostredníctvom webových stránok www.cestovatelskyshop.sk, cez objednávkový systém nákupného košíka.

 2. Po odoslaní objednávky bude objednávka Kupujúceho spracovaná a na uvedený alebo registrovaný e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci do 48 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné a Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť.

 3. Zrušenie objednávky je zo strany Kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť zaslaním emailu na obchod@cestovatelskyshop.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet Kupujúceho.

 4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takom prípade Kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...)

II. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota na tovar v ponuke Predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s Kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak Kupujúcemu nevyhovuje prípadná oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 1.3 týchto Obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené  počas pracovných dní, o presnom dni expedície a dodaní tovaru bude Predávajúci informovať e-mailom.

 2. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 3. Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené Kupujúcim pri objednávaní tovaru. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje Predávajúci spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru Kupujúcim. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru - faktúru a dodací list) a návod na používanie ak to vyžaduje povaha tovaru.

 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu, kuriéra, pošty a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Kupujúci má právo neprevziať tovar v prípade poškodenej zásielky tovaru o čom je povinný ihneď upovedomiť predávajúceho písomnou formou, ako reklamáciu tovaru o poškodení. So zasielateľskou spoločnosťou musí Kupujúci spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocneným zástupcom.


III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Predávajúci nie je platcom DPH.

 2. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 3. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 4. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, prevodom, vkladom na účet Predávajúceho. Platby sú realizované výlučne v mene EURO.


IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami, alebo v cene uvedenej v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim.

 2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, v pôvodnom obale, s kompletným príslušenstvom a priloženým dokladom o kúpe.

 3. Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 4.2 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

  a) kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

  b) zaslať tovar naspäť na adresu Monika Achbergerová, Podhradie 601/1, 900 21 Svätý Jur, tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy). Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá,

  c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...),

  d) po platnom odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 4. V prípade nesplnenia podmienok podľa bodov 4.2 až 4.3 týchto Obchodných podmienok nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 5. Vzor žiadosti na uplatnenie práva odstúpenia od kúpnej zmluvy nájdete TU


V. Reklamačný poriadok, záruka

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).  Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum doručenia a riadneho prevzatia Kupujúcim.

 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 4. Reklamamovaný tovar je nutné zaslať späť na adresu Monika Achbergerová, Podhradie 601/1, 900 21 Svätý Jur. Kupujúci koná tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.  Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať popis vady reklamovaného tovaru. Vzor žiadosti na uplatnenie reklamácie nájdete TU

 5. Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru:
  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci  môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.


  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
  fax č. 02/58272 170

VI. Alternatívne riešenia sporov

 1. Ak sa Kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva spotrebiteľa, alebo bola nedostatočne vybavená reklamácia, svoju žiadosť o nápravu zašlite Predávajúcemu na emailovú adresu: obchod@cestovatelskyshop.sk   
  Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nespokojnosti s riešením, potom na základe Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má Kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je na www.mhsr.sk.  Kupujúci ako spotrebiteľ  má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.  Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.VII. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.cestovatelskyshop.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

 2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva Kupujúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. súhlas Predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

 3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod, Kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje Kupujúceho poskytnuté Kupujúcim pri jeho registrácii. Kupujúci tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom Predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby Predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali Kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej Predávajúcemu, a to poštou, alebo elektronicky na e-mail obchod@cestovatelskyshop.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie Kupujúceho.

 6. Kupujúci má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva, na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 7. Kupujúci má právo u Predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

  a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.cestovatelskyshop.sk

 2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
V Bratislave, dňa 1. januára 2017.
Prosím čakajte...